EU projekti

EU

Naziv projekta: BrodPlast – Uvođenje tehnologije za konkurentnost i rast

KK.03.2.1.06.2089.

Kontakt osoba: Željko Katavić - info@brodplast.com - 035/490-690

BrodPlast je obiteljski obrt čija je osnovna djelatnost proizvodnja proizvoda od plastike injekcijskim prešanjem i vakumiranjem. Dugogodišnje ulaganje u razvoj poslovanja rezultiralo je prepoznatljivošću Prijavitelja na postojećem tržištu i povećanjem potražnje za njegovim proizvodima. Svrha projekta je povećanje konkurentnosti obrta BrodPlast proširenjem kapaciteta proizvodnje postojećih i novih proizvoda od plastike.

Planiranim ulaganjem Prijavitelj će biti u mogućnosti zadovoljiti potražnju za proizvodima koja je znatno veća od postojećih kapaciteta te uz proširenje proizvodnog asortimana odgovoriti na sve zahtjeve domaćeg i inozemnog tržišta. Navedeno predstavlja ujedno i osnovni problem s kojim se Prijavitelj suočava. Postojeći kupci iskazali su interes za znatno većom količinom proizvoda od postojeće te za novim oblicima proizvoda od plastike. Utvrđeno je kako tržište iziskuje proširenje proizvodnog asortimana i objedinjenje nabave dodatnih vrsta proizvoda Prijavitelja. Konkuretska poduzeća na europskom tržištu u mogućnosti su ponuditi širi asortiman proizvoda, stoga postoji mogućnost odljeva postojećih kupaca Prijavitelja te su otežani uvjeti dogovora s novim kupcima. Uvođenje nove tehnologije omogućit će povećanje kapaciteta prerade plastike za 30%, proširenje proizvodnog asortimana uvođenjem novih proizvoda puhane ambalaže uz prosječnu uštedu energije za ukupan rad strojeva za 40% i značajne ekološke uštede.

Planirano ulaganje odnosi se na slijedeće aktivnosti:

 • Proširenje kapaciteta i asortimana proizvoda od plastike. Uvođenjem novog stroja za puhanje plastike povećat će se kapaciteti prerade plastike, proširiti proizvodni asortiman uz minimalan otpadni materijal i energetske i ekološke uštede. Navedeno ulaganje dovest će do povećanja mogućnosti što kvalitetnijeg odgovora obrta na zahtjeve kupaca i povećanja konkurentnosti obrta na tržištu.
 • Promidžbene aktivnosti koje su uključene u projekt radi podizanja vidljivosti i informiranja javnosti o projektnim ciljevima, aktivnostima i rezultatima vezane su uz oglašavanje na lokalnoj televiziji, na lokalnom radiju te na web stranici obrta. Promotivne aktivnosti utjecat će na povećanje prisutnosti obrta na tržištu. Provođenje postupaka nabave koje će provoditi angažirani vanjski suradnici kako bi doprinijeli uspješnoj provedbi projekta.

Ciljna skupina u ovom projektu su svi zaposlenici koji će sudjelovati u tehnološko proizvodnim procesima obrta čija će znanja i vještine biti unaprijeđeni dodatnim primjenama novih tehnologija i čija će se radna mjesta očuvati, nezaposlene osobe koje će se realizacijom ovog projekta zaposliti te indirektno svi kupci koji će imati priliku kupiti kvalitetniji proizvod.

Povećanjem kapaciteta, uvođenjem nove grupe proizvoda i povećanjem prisutnosti Prijavitelja na tržištu povećat će se konkurentnost obrta što će omogućiti dodatno upošljavanje 4 osobe i porast prihoda od prodaje za 31% u odnosu na 2015. godinu. Prethodno navedenim pokazateljima vidljiv je ekonomski i društveni učinak u Republici Hrvatskoj.

Projekt "BrodPlast - Uvođenje tehnologije za konkurentnosti i rast" realizirat će se u Slavonskom Brodu u izdvojenom proizvodnom pogonu Prijavitelja na adresi Sjeverna vezna cesta 23 i doprinijeti ostvarenju Specifičnog cilja 3d1 Poboljšani rast i razvoj MSP na domaćem i stranim tržištima jer će provedba projekta omogućiti jačanje konkurentnosti Prijavitelja na nacionalnoj razini, te pridonijeti novom zapošljavanju 4 osobe.

Projekt "BrodPlast - Uvođenje tehnologije za konkurentnosti i rast" usmjeren je na povećanje konkurentnosti obrta BrodPlast proširenjem kapaciteta proizvodnje postojećih i novih proizvoda od plastike. Projektom je predviđeno uvođenjem nove tehnologije prerade plastike povećanje proizvodnih kapaciteta, uvođenje novog asortimana proizvoda od plastike, aktivnosti promidžbe i vidljivosti te upravljanja projektom ukupne vrijednosti 892.125 kn (prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi) uz povećanje prihoda od prodaje za 31%, očuvanje postojećih radnih mjesta

www.strukturnifondovi.hr

Konkurentnost i kohezijaOBAVIJEST O NABAVI

Sukladno Prilogu 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi koji je sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj KK.03.2.1.06.2089

Evidencijski broj nabave: KK.03.2.1.06.2089/4

1. PODACI O NARUČITELJU (NOJN-U)
Naziv Naručitelja: BRODPLAST d.o.o.
Sjedište: Sjeverna vezna cesta 23, 35 000 Slavonski Brod
OIB: 97490594839
Odgovorna osoba Naručitelja: Željko Katavić
Kontakt osoba: Željko Katavić
Telefon: +385 35 490 690
Telefaks: +385 35 490 691
Elektronička pošta: zeljko.katavic@brodplast.com

2. NAZIV PROJEKTA
Brodplast – Uvođenje tehnologije za konkurentnost i rast

3. REFERENTNI BROJ UGOVORA
KK.03.2.1.06.2089

4. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE
KK.03.2.1.06.2089/4

5. PREDMET NABAVE
Stroj za puhanje plastike

6. OSNOVNE INFORMACIJE O TEHNIČKIM POJEDINOSTIMA PREDMETA NABAVE
Tražene minimalne tehničke karakteristike dane su u Dokumentaciji za nadmetanje i popratnim Prilozima

7. VRSTA POSTUPKA NABAVE
Obavijest o nabavi

8. NAČIN I ROK ZA DOSTAVU PONUDA
Ponuda se u zatvorenoj omotnici (osobno ili preporučenom poštom) dostavlja na adresu:
BRODPLAST d.o.o.
Sjeverna vezna cesta 23, 35 000 Slavonski Brod

Na omotnici trebaju biti naznačeni podaci o: a. Naručitelju (naziv i adresa),
b. podaci o Ponuditelju (naziv i adresa),
c. evidencijski broj nabave: KK.03.2.1.06.2089/4
d. naziv predmeta nabave: Stroj za puhanje plastike
e. napomena NE OTVARAJ.

Ponude, bez obzira na način dostave, moraju biti dostavljene najkasnije do 08.02.2018. godine do 12:00 sati po lokalnom vremenu. Ponude koje nisu pristigle u propisanom roku neće ući u proces odabira. Ponuda se dostavlja isključivo u papirnatom obliku, a ponuditelj samostalno određuje način dostave ponude (poštom, kurirskom dostavom ili osobno) i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave ponude. Ako omotnica nije označena u skladu sa zahtjevima iz ove Dokumentacije za nadmetanje, Naručitelj ne preuzima nikakvu odgovornost u slučaju gubitka ili preranog otvaranja ponude. Ponude i dokumentacija priložena uz ponude ne vraćaju se Ponuditeljima.

9. JEZIK PONUDE
Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje i dostavlja na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ponuditelji iz inozemstva ponudu, zajedno s pripadajućom dokumentacijom, mogu dostaviti na stranom jeziku te su dužni dostaviti i prijevod dokumenata/dokaza na hrvatski jezik od strane stalnog sudskog tumača.

10. DODATNA DOKUMENTACIJA
Dokumentacija za nadmetanje nalazi se u komprimiranoj mapi u prilogu ove Obavijesti o nabavi objavljenoj 18. 01.2018. godine na internetskoj stranici http://www.strukturnifondovi.hr/ i internetskoj stranici naručitelja http://brodplast.com Eventualne izmjene, dopune ili dodatna dokumentacija bit će objavljeni na navedenim internetskim stranicama.

11. DODATNE INFORMACIJE
Dodatne informacije ili pojašnjenja mogu se zatražiti putem elektroničke pošte na adresu zeljko.katavic@brodplast.com. U predmetu poruke potrebno je navesti predmet i evidencijski broj nabave. Dodatne informacije ili pojašnjenja/odgovori na pitanja bit će objavljeni na internetskoj stranici http://www.strukturnifondovi.hr/ i internetskoj stranici naručitelja http://brodplast.com.

Preuzimanje dokumentacije

Dokumentacija za nadmetanje
Ponudbeni list
Tehničke specifikacije
Troškovnik
Izjava o nepostojanju razloga isključenja
Izjava o ispunjenju uvjeta kvalifikacije

EUNaziv projekta: Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti uvođenjem integriranog ERP sustava s CRM modulom

U listopadu 2015. godine započeli smo s provedbom projekta Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti uvođenje integriranog ERP sustava s CRM modulom" financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007. – 2013.

Cilj projekta: širenje poslovanja i zauzimanje još većeg djela domaćeg tržišta kao i povećanje izvoza

Ukupna vrijednost projekta: 649.939,00 kuna

Projekt je sufinanciran: 487.454,25 kuna

U listopadu 2015. tvrtka je postala korisnik bespovratnih sredstava za projekt pod nazivom "Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti uvođenjem integriranog ERP sustava s CRM modulom" koji je financiran u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj Ukupan iznos projekta iznosi 649.939,00 kn, dok je projekt sufinanciran u iznosu od 487.454,25 kn. Cilj projekta je bio osiguranje provođenja poslovnih procesa kako bismo povećali konkurentnost i produktivnost tvrtke a sve kao dio šireg plana povećanja konkurentnosti malih i srednjih poduzeća u RH i smanjenju nezaposlenosti.

Tijekom 14 mjeseci koliko je trajao projekt provedene su slijedeće aktivnosti:

 • Izrada analize poslovnih procesa i plana informatizacije
 • Nabava i implementacija IKT arhitekture – hardvera i softvera kao preduvjet uvođenju ERP-a uključujući IKT serversku i korisničku infrastrukturu
 • Uvođenje holističkog IKT sustava za integraciju poslovanja cijelog poduzeća – ERP sustava s integriranim CRM modulom
 • Osposobljavanje zaposlenika za rad sa novim IKT sustavima
 • Provedba aktivnosti vidljivosti

Cilj vlasnika je širenje poslovanja i zauzimanje još većeg dijela domaćeg tržišta te povećanje udjela izvoza u ukupnim prihodima, uz stalno povećanje udjela izvoza u ukupnim prihodima, uz stalno praćenje novih tehnologija i uvažavanje želja korisnika. Vlasnik sa zadovoljstvom može ustanoviti da su svi ciljevi poslovanja koji su bili zadani u osnutku – ostvareni. Temeljem snimke poslovanja konkurencije, vlasnik obrta stoji iza izjave da je BrodPlast jedan od vodećih tržišnih lidera u dijelu proizvodnje proizvoda od plastike na području Republike Hrvatske uz tehnološki iznimno napredne proizvodne strojeve i procese. Unatoč tome cilj tvrtke je u današnje moderno doba unaprijediti poslovne procese putem informatizacije kako bi se svi segmenti poslovanja dodatno unaprijedili, posebice procesi praćenja skladišta, proizvodnje i prodaje te povezivanja navedenih procesa sa financijskim dijelom poslovanja (računovodstvom) putem integracije ERP sustava. Također, implementacija integriranih informacijskih sustava omogućit će učinkovito izvještavanje kao osnovu za daljnja planiranja svih poslovnih procesa, a modul Prodaja omogućit će unaprjeđenje odnosa s kupcima (ERP-ov integrirani CRM modul)

Provođenjem analize poslovnih procesa u tvrtki utvrdit će se potreba za uvođenjem IKT rješenja što je temelj za izradu natječajne dokumentacije i ugovaranje pružatelja usluga i dobavljača opreme. Odabrani pružatelji usluge izvršit će razvoj, instalaciju i implementaciju pojedinačnih IKT rješenja u postojeću infrastrukturu, te programskog paketa ERP-a s CRM modulom u postojeću infrastrukturu. Provest će se edukacija zaposlenika za rad s instaliranim pojedinačnima i holističkim rješenjem kako bi se osiguralo kvalitetno korištenje IKT rješenja. Putem objava članaka na web stranici tvrtke i prezentacije koja će se održati na kraju projekta omogućit će se upoznavanje klijenata i javnosti s provedbom projekta, njegovim aktivnostima i rezultatima. Implementaciju projekta provodi projektni tim koji će biti odgovoran za uspješnu provedbu i postizanje definiranih ciljeva unutar vremenskog plana provedbe.

Za više informacija o projektu molimo kontaktirajte direktora tvrtke, Željka Katavića

Više informacija potražite na linku: www.strukturnifondovi.hr

"Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost tvrtke BrodPlast d.o.o.''

eu_projektiNaziv projekta: Uvođenje tehnologije za konkurentnost i rast

Cilj projekta: širenje poslovanja i zauzimanje još većeg djela domaćeg tržišta kao i povećanje izvoza

Ukupna vrijednost projekta: 713.700,00 kuna

Projekt je sufinanciran: 300.000,00 kuna

U srpnju 2017 godine postali smo korisnici bespovratnih sredstava za projekt „Uvođenje tehnologije za konkurentnost i rast“ koji je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Aktivnosti 1:

 • kupovina 1 novog stroja za puhanje plastike

Stroj koji namjeravamo kupiti povećao bi nam kapacitete prerade plastike za 30% . To povećanje omogućit će nam dovoljan kapacitet proizvodnje da kvalitetno možemo zadovoljiti sve zahtjeve domaćeg tržišta. Također, jako bitno je istaknuti da će nam povećanje kapaciteta omogućiti značajan iskorak na inozemno tržište što je jedan od naših primarnih ciljeva. Prednost stroja koji namjeravamo kupiti su mnogobrojne u više područja. Kao najbitnije potrebno je istaknuti da je to potpuno nova tehnologija prerade plastike (za BrodPlast), te da njihova potrošnja električne energije za rad 30-70% manja u odnosu na postojeće. Energija potrebna za hlađenje strojeva je u prosjeku oko 60% manja. Hidraulično ulje za pogon koristi se oko 40% manje. To bi bile energetske i ekološke uštede koje se ostvaruju ovim strojevima. Sve u svemu prosječna ušteda energije za ukupan rad strojeva je 40%. Zatim, prednosti ovih strojeva su još pouzdanost, što znači da nema zastoja zbog kvarova i sl., te je tehnološki dodatak (škart) smanjen na zapanjujućih 0,01% od gotovih proizvoda. Uz sve to dobijemo povećanje kapaciteta prerade za 30% zbog brzine ciklusa i pouzdanosti u radu. Svi gore navedeni podaci nisu prepisani iz tehničkih karakteristika stroja nego su dobiveni empirijski praćenjem istovjetnih strojeva.. Nabava tog strojeva bi pomogla pri ostvarivanju ciljeva: širenje tržišta, povećanje proizvodnih kapaciteta kako za domaće tako i za strano tržište. Navedeno ulaganje je završna faza projekta iz 2013.g. kojom bi BrodPlast postao moderna tehnološki opremljena tvornica za proizvodnju raznih proizvoda od plastike. To se većim djelom odnosi na proizvodnju ambalaže puhanjem plastike.

Ulaganjem u proizvodni kapacitet osigurava se mogućnost ispunjavanje obveza iz ugovora s kupcima iz EU, Regije i domaćih trgovačkih lanaca.

 • Nabava strojeva, provode Željko Katavić (voditelj projekta, zaposlen u BrodPlastu kao direktor, interni auditor za ISO 9001, stručnjak zaštite na radu) i Imro Katavić, gdje u kontaktu s dobavljačima opreme predstavljaju zahtjeve obrta, prikupljaju ponude i ocjenjuju dobivene rezultate
 • Demontaža i premještaj postojeće opreme
 • Montaža opreme i puštanje u probni rad
 • Stručno osposobljavanje za rad

Vizija je postati tvrtka koja će na tržištu biti prepoznata kao apsolutni leader u dijelu proizvodnje proizvoda od plastike, sa širokom paletom visokokvalitetnih proizvoda proizvedenih uz pomoć tehnoloških rješenja koja garantiraju navedenu kvalitetu. Uz navedeno vizija je „njegovanje“ postojećeg poslovnog odnosa s kupcima koji u BrodPlast-u vide kvalitetnog, pouzdanog poslovnog partnera i širenje palete kupaca isključivo na obostrano zadovoljstvo.

Za više informacija o projektu molimo kontaktirajte direktora tvrtke, Željka Katavića

Više informacija potražite na linku: www.strukturnifondovi.hr

"Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost tvrtke BrodPlast d.o.o.''

eu_projekti

Ova stranica koristi kolačiće kako bi poboljšala korisničko iskustvo. Nastavkom prihvaćate uvjete korištenja. više

Ova stranica koristi kolačiće kako bi poboljšala korisničko iskustvo. Nastavkom prihvaćate uvjete korištenja.

Zatvori